{{ 'Go back' | translate}}
Njus logo

#samsjuklighet - Alla nyhetsartiklar | Njus Sverige

»Låt inte bara arbetsgivarnas efterfrågan styra«

Vård och Omsorg Psykologtidningen

DEBATT. Vi kräver en professionell hantering specialistutbildningen, skriver företrädare för Föreningen för psykologisk personlighetsbedömning.
'DEBATT. Vi kräver en transparent, kompetent och professionell hantering av beslut och ackrediteringar inom specialistutbildningen, skriver företrädare för Föreningen för psykologisk personlighetsbedömning. Specialistutbildningen för psykologer bygger på att fristående utbildare erbjuder kurser som förbundet sedan ackrediterar. I dag utbildas 3 500 specialistpsykologer och arbetsgivare bekostar få andra utbildningar. En enorm makt har därmed samlats på specialistkansliet, i praktiken avgörande för yrkets framtid i Sverige. Med stöd av ett kongressbeslut om tydligare förankring i EBPP, går specialistkansliet nu hårt fram med reackriditeringar. Deras tolkning av EBPP visar dock en slagsida åt forskningsperspektivet och inom specialiteten klinisk vuxenpsykologi tycks kansliet sträva efter en strömlinjeformning med VDN-märkning för psykologiskt ledningsansvar inom den standardiserade psykiatrin. Inom utredningsfältet pågår ett detaljerat och godtyckligt petande i både kursinnehåll och enskildas studieplaner för att begränsa performance-tester och promota specifika utbildningar i diagnostik. Det sista innebär dessutom jäv. Inom den psykiatriska vården dominerar i dag helt den psykiatriska diagnostiken, en klassificering av symtom, som dock kritiseras för att inte utgöra en ändamålsenlig grund för planering av vården. Den skapar en konstlad uppdelning av människor som inte tar hänsyn till samsjuklighet eller stora olikheter mellan individer inom en diagnosgrupp. Samtidigt ackumuleras evidensen för vikten av att utreda personen – inte bara diagnosen – för att kunna göra prognoser och utforma en individuell behandling som leder till resultat. EBPP vilar på tre ben; bästa tillgängliga forskning, klinisk expertis och klientens preferenser. Inom utredningsfältet pekar det alltså tydligt mot den psykologiska utredningsmetodiken där arbetet bygger på klienten i centrum och flera olika utredningsmetoder för att undvika testbias. Det är en avancerad klinisk kompetens, yrkesunik för legitimerade psykologer och en viktig del av vår kunskapstradition. Performance-tester som Rorschach och Wartegg hjälper oss i arbetet eftersom de ger »in vivo«-exempel på en persons typiska fungerande. I mer komplexa utredningar bör vi inte nöja oss med bara självskattningar, av t.ex. affektreglering eller tankestörning, mer än vi nöjer oss med självskattningar av begåvning. Performance-tester har både en lång tradition och utvecklas kontinuerligt i takt med nya kunskaper. Vi vill att Psykologförbundet värnar den kliniska utredningskompetensen – en unik kompetens för legitimerade psykologer som möjliggör individualiserad prognos, behandlingsplanering och förbättrade resultat av vården. Vi anser att arbetsgivarnas efterfrågan inte bör vara 100 procent tongivande för psykologspecialiteten. Vi frågar oss vad denna är värd om vi inte strävar efter att påverka psykiatrins utformning utifrån vad vi psykologer vet om hur människor fungerar. Vi kräver en transparent, kompetent och professionell hantering av beslut och ackrediteringar inom specialistutbildningen för psykologer, med tydlig förankring i Psykologförbundets grundläggande beslut om professionell bredd. Föreningen för psykologisk personlighetsbedömning , genom Malin Holm, Harald Janson, Cilla Kallenberg, Malin Hildebrand Karlén, Agneta Rosenquist och Christer Sandahl. Replik: Nytt ackrediteringssystem ska öka transparens vid ackrediteringsprocessen Sveriges Psykologförbunds policy om evidensbaserad psykologisk praktik (EBPP) antogs vid kongressen 2013 och utgör grund för ackrediteringen av specialistkurser. Policyn baseras på Socialstyrelsens rekommendationer och APAs policy, det vill säga att bedömning ska ske utifrån bästa tillgängliga forskning, klinisk erfarenhet samt klientens preferenser. Målet är att specialistpsykologen ska få ökat kritiskt tänkande, kunna få både en bred och fördjupad kunskap samt ökad klinisk färdighet inom området. Det finns ett starkt stöd från bland annat kliniska psykologers förening som till kongressen 2016 skrev en motion om att det var dags att Psykologförbundet implementerade policyn då de var oroliga för patientsäkerheten i kliniska psykologers arbete. När det uppstår tveksamheter konsulteras oberoende granskare för att säkerställa bedömningen. Psykologförbundet arbetar i dag med utveckling av ett nytt ackrediteringssystem med syfte att öka tydligheten vad gäller kvalitetskriterier, kommunikation och transparens vid ackrediteringsprocessen. Vi arbetar i enlighet med förbundets övergripande strategi, det vill säga att skapa en specialistutbildning som är attraktiv för offentligt övertagande, för arbetsgivare samt för psykologer. Ulrika Eskner Skoger, central studierektor'

Kvinnor med spelberoende lättare att missa i vården

Vård och Omsorg SR Malmöhus

Vården behöver bli bättre på att identifiera kvinnor med spelproblematik, enligt beroendeterapeuter och forskare.
'Lyssna: \'Kvinnor döljer spelandet i större utsträckning\' Vården behöver bli bättre på att identifiera kvinnor med spelproblematik, enligt beroendeterapeuter och forskare. När kvinnor väl söker vård eller hjälp gör de det oftare för andra orsaker och spelberoendet kan vara svårt att upptäcka. - Kvinnor har ofta en psykiatrisk samsjuklighet. Det kan vara en förklaring till att kvinnor hamnar i vården på andra vägar men inte får hjälp för själva beroendet, säger Anders Håkansson, professor i beroendemedicin. Enligt alkohol- och drogterapeuten Birgitta Månsson vid beroendecentret Steget i Helsingborg är det här en bild som känns igen.  - Det är så pass nytt med spel. Jag tror inte det är det första man frågar i den traditionella vården när någon söker hjälp, \'spelar du?\' Madeleine Tügel är rådgivare och beroendeterapeut vid Spelberoendes förening i Malmö som i nästa vecka startar en självhjälpsgrupp för enbart kvinnor. Hennes uppfattning är att skammen oftast är större för kvinnor än män, vilket också kan vara en förklaring till att många inte vågar söka hjälp. - När bubblan spricker är de ofta mer ensamma i rollen att söka hjälp än vad män är.  Nina Sköldqvist nina.skoldqvist@sverigesradio.se'

Malmöbon Ingrid levde med spelberoende i 15 år

Spel och Odds SR Kristianstad

Allt fler kvinnor fastnar i allvarligt spelberoende men kan ha svårare än män att få rätt hjälp.
'Ingrid Svensson spelade varje dag i 15 år men lyckades dölja problemen för alla utom sin närmaste omgivning. I dag är hon spelfri. Lyssna: spelberoende webb Allt fler kvinnor fastnar i allvarligt spelberoende men kan ha svårare än män att få rätt hjälp. Något bättre kunde jag inte göra än att ta mig hit. Det enda jag kände var att jag var ensam kvinna. Ingrid Svensson, spelberoende. Enligt forskningen är det vanligt att kvinnor med spelberoende, i större utsträckning än män, har en psykiatrisk samsjuklighet och därför ofta söker vård av andra orsaker. Det skulle kunna förklara varför kvinnor inte alltid får rätt behandling.  Malmöbon Ingrid Svensson var svårt spelberoende under 15 år. Men trots att hon under flera år fick läkarvård mot depression och ryggsmärtor var det ingen som upptäckte spelproblematiken. Vändpunkten kom i stället när hon kom i kontakt med en förening för spelberoende i Malmö.  Fotnot: Ingrid heter egentligen något annat. Nina Sköldqvist nina.skoldqvist@sverigesradio.se P4 Malmöhus'

Malmöbon Ingrid levde med spelberoende i 15 år

Spel och Odds SR Malmöhus

Allt fler kvinnor fastnar i allvarligt spelberoende men kan ha svårare än män att få rätt hjälp.
'Ingrid Svensson spelade varje dag i 15 år men lyckades dölja problemen för alla utom sin närmaste omgivning. I dag är hon spelfri. Lyssna: spelberoende webb Allt fler kvinnor fastnar i allvarligt spelberoende men kan ha svårare än män att få rätt hjälp. Enligt forskningen är det vanligt att kvinnor med spelberoende, i större utsträckning än män, har en psykiatrisk samsjuklighet och därför ofta söker vård av andra orsaker. Det skulle kunna förklara varför kvinnor inte alltid får rätt behandling.  Malmöbon Ingrid Svensson var svårt spelberoende under 15 år. Men trots att hon under flera år fick läkarvård mot depression och ryggsmärtor var det ingen som upptäckte spelproblematiken. Vändpunkten kom i stället när hon kom i kontakt med en förening för spelberoende i Malmö.  – Något bättre kunde jag inte göra än att ta mig hit. Det enda jag kände var att jag var ensam kvinna, säger Ingrid Svensson.  Ingrid heter egentligen något annat. Nina Sköldqvist nina.skoldqvist@sverigesradio.se P4 Malmöhus'

Partierna sågar beroendesjukvården

Vård och Omsorg Psykologtidningen

Riksdagsdebatt om psykisk ohälsa efter Uppdrag Gransknings program om Sanne.
'Total enighet visades upp i riksdagsdebatten om psykisk ohälsa och beroendesjukdomar. -Jag vill tacka alla i det eniga utskottet, sa Acko Ankarberg (KD) och uppmanade regeringen att införa ett huvudmannaskap vid samsjuklighet.  Ledamöterna i socialutskottet har låtit sig påverkas av Uppdrag Gransknings program om Sanne , som hamnade mellan stolarna i vården. Drabbad av både psykisk ohälsa och beroendesjukdom ville ingen ta på sig ansvaret för henne. Sanne i Uppdrag Granskning. Bild: SVT I riksdagsdebatten gick Centerpartiets Anders W Jonsson till hårt angrepp mot den nuvarande beroendesjukvården. – Vi är på näst sista plats vid en EU-jämförelse. Det är fem gånger så många med narkotikaberoende som dör i Sverige jämfört med EU-genomsnittet. Det är bara Estland som har värre siffror än vad vi har, konstaterade han. Anders W Jonsson anser att beroendepolitiken hittills har baserats mer på ideologier än vetenskap. – På 1980-talet trodde man att om man bara har en nollvision och ser till att narkotikan försvinner helt och hållet kommer detta inte att vara något problem. Det är det som har lett till den repressiva politik som vi har i Sverige, där vi har sagt till människor som har hamnat i missbruk och insjuknat i beroendesjukdomar: Du får sluta använda narkotika. Då löser sig dina problem, sa han. Karin Rågsjö, Vänsterpartiet, höll med. – Det har varit decennier av marginalisering av människor med beroende, och specifikt av människor med beroende och psykisk ohälsa. Det innebär att detta är en grupp som har väldigt svårt att känna hopp och framtidstro. Hon tillade att tillgången till psykologisk behandling är ojämlik. – De som behöver hjälp i dag kan ju köpa den på stan om de har lite fetare plånbok, så att säga – bättre ekonomi och så vidare. Då blir det en klassfråga vilka som får de här samtalen. Socialdemokraternas Ann-Christin Ahlberg lyfte att det är psykisk ohälsa som är starten till en beroendesjukdom. Hon påminde därför om att en ny vårdform för patienter med lättare psykisk ohälsa kommer att utredas. I den ingår Centerpartiets förslag att snabbutbilda samtalskonsulter, något som även lockar Moderaterna. I talarstolen uppmanade Ulrika Heindorff (M) samtliga åhörare att läsa en debattartikel i Svenska Dagbladet med rubriken   “Vi behöver en New York-plan mot psykisk ohälsa”. I den ingår att snabbutbilda 250 000 personer i första hjälpen vid psykisk ohälsa. – Med tanke på den ökade psykisk ohälsa som finns både i USA och här i Sverige finns det ett stort behov av att låta sig inspireras att ta helhetsgrepp och ha ett nytänkande, sa Ulrika Heindorff. Psykologförbundet är motståndare till att snabbutbilda samtalskonsulter.'

Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa kan innebära att man hör och ser saker som ingen annan gör, att man känner sig orolig, ensam och ledsen. Man kan också ha sömnsvårigheter och alla människor kan må psykiskt dåligt i olika skeden av livet. Orsakerna varierar från person till person. Stress, oro, ångest och sorg kan vara påfrestningar som påverkar men även den miljö man vistas i eller det arv man har i form av gener eller föräldrarnas egenskaper.